เกี่ยวกับเรา


UploadImage
ศูนย์บันดาลไทย ตั้งอยู่ในหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ภายในศูนย์ประกอบด้วย
นิทรรศการถาวร นิทรรศการหมุนเวียน และห้องสมุด รวมทั้ง e-library ผ่าน
www.bundanthai.com ที่สังเคราะห์ทุนวัฒนธรรมในเรื่องต่างๆ ให้สะท้อนออกมาเป็น
“เสน่ห์ไทย” เพื่อนำมาใช้เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ

วัฒนธรรมไทย เป็นมรดกที่ดีงามและสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน อันแสดงถึง
เอกลักษณ์ของประเทศได้เป็นอย่างดี วัฒนธรรมไทยนั้นมาจาก 2 ส่วนสำคัญ คือ สินทรัพย์
ทางด้านวัตถุ เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ และส่วนที่สองคือ สินทรัพย์ทางด้านวัฒนธรรม
เช่น ประเพณี ศิลปะการแสดง อาหาร ผ้า เป็นต้น

กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานที่มีพันธกิจโดยตรงกับยุทธศาสตร์
การนำมิติทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม
จึงได้ดำเนินโครงการจัดตั้ง “ศูนย์บันดาลไทย” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการและให้
คำแนะนำปรึกษาสำหรับการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์
บริหารจัดการเสน่ห์ทางวัฒนธรรม (ทุนทางวัฒนธรรม) อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่จะสร้าง
แรงบันดาลใจในการนำมิติและทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มคุณค่า โดยศูนย์ดังกล่าวจะเป็น
แหล่งสารัตถะที่รวบรวมข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมจากแหล่งอารยธรรมและที่เป็นเอกลักษณ์
อันโดดเด่นของแต่ละเส้นทางมรดกวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรมจาก
ทั่วประเทศ ทั้งแบบดั้งเดิม ร่วมสมัย และสมัยใหม่ตามเส้นทางอารยธรรม “๙ เสน่ห์ ๘ วิถี”

UploadImage

Copyright © 2015 THE CENTER OF THAI INSPIRATION Developed By Upbean