ข่าวสารและบทความ

การจำแนกศัพท์ของ “สีไทย/สีโบราณ/สีไทยโทน”

วันที่ 26 ก.ค. 2560 เวลา 14:20 น.
 22043
การจำแนกศัพท์ของ “สีไทย/สีโบราณ/สีไทยโทน” 

โดยอาจารย์ไพโรจน์ พิทยเมธี
     1.สีไทย หมายถึง สีไทยในงานจิตรกรรมไทยประเพณี สีไทยในงานทำสีหัวโขน และสีไทย
ในสีย้อมผ้าต่าง ๆ เป็นสีที่มีการปรุงและผลิตสีใช้กันเองตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นวัสดุสีจากธรรมชาติ 100% 
มีชื่อเรียกสีและค่าสีที่เป็นเอกลักษณ์ มีคติความเชื่อ และมุมมองในการใช้สีที่เฉพาะตัวอย่างโดดเด่นและสีโบราณ
     2.สีโบราณ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กล่าวไว้ว่าสีโบราณ เช่น 
สีชาด สีขาบ สีคราม สีหงเสน ฯลฯ ต่างกับสีทั่ว ๆ ไปที่เรารู้จักกันดีว่าสีขาว สีดำ สีแดง สีเขียว สีเหลือง สีฟ้า 
เป็นต้น เช่น สีทาบ้าน สีย้อมผ้า สีวาดภาพ ซึ่งน่าจะหมายความว่าสีโบราณคือสีไทย ที่มีชื่อเรียกโดยเฉพาะกันใน
หมู่ช่างศิลปะไทย ไม่ใช่คำเรียกสีสามัญโดยทั่วไป และมีการใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณนานมาแล้ว
     3.การปรุงสีไทย หมายถึงการเรียกกรรมวิธีผลิตสีไทยผ่านกรรมวิธีจากภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนาน
 ที่ล้วนมาจากธรรมชาติ
     4.สีไทยโทน การรวบรวมเรื่องของสีไทยและสังเคราะห์องค์ความรู้ของสีไทย โดยเทียบสีไทยเป็น
ระบบสีพิเศษ (Solid Color) เทียบค่าสีโดยใช้ระบบ CMYK และตั้งชื่อเรียกสีไทยทับศัพท์ภาษาอังกฤษ 
รวมทั้งตั้งรหัสสีไทย สร้าง Swatch Library Thaitone ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อการออกแบบ 
จัดกลุ่มและหมวดสีไทยอย่างเป็นระบบให้เหมือนกับชุดสีในมาตรฐานสากล โดยมีการตั้งชื่อเรียกใหม่ว่าสีไทยโทน 
โดย ไพโรจน์ พิทยเมธี เพื่อให้เกิดการใช้ที่ง่าย ได้มาตรฐาน และแพร่หลายเป็นสากลยิ่งขึ้น

           UploadImage

Copyright © 2015 THE CENTER OF THAI INSPIRATION Developed By Upbean