ห้องสมุด

Free eBook "เสน่ห์ไทย...ในวิถีร่วมสมัย"

วันที่ 22 ส.ค. 2559 เวลา 10:37 น.
 5568

หนังสือ เสน่ห์ไทย...ในวิถีร่วมสมัย รวมผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ปี 2557-2558 ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นับเป็นการรวบรวมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นของไทยที่สั่งสมมานาน และยังคงคุณค่านำมาใช้ต่อยอดก่อเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ โดยพัฒนาผู้ประกอบการที่ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นอยู่แล้วให้มีความยั่งยืน และพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด อีกทั้งยังเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญามาพัฒนาต่อยอดให้เกิดผลลัพธ์ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปดำเนินการได้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ


UploadImage


Copyright © 2015 THE CENTER OF THAI INSPIRATION Developed By Upbean