ผลงานและกรณีศึกษา

​จาก “สีไทยโทน” ถึง Tropical Colour

วันที่ 28 ต.ค. 2558 เวลา 10:46 น.
 16040

UploadImage
 
        โลกย่อเล็กลงเพราะการเทคโนโลยีการสื่อสาร ทั้งสร้างกระแสหลักการ
บริโภคอันเชี่ยวกราก แม้แตกต่างกันด้วยเชื้อชาติหรือภาษา ทว่าทุกวันนี้หนุ่มสาว
ก็มีลักษณะเสื้อผ้า-หน้า-ผม ที่ดูผาดๆ คล้ายจะเป็นชาติเดียวกัน อาหารการกินก็
ประหนึ่งผลิตออกมาจากครัวเดียวกัน

        การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นแรงกระตุ้นหนึ่งที่ทำให้สังคมในประเทศ
สมาชิกแห่งประชาชาตินี้เกิดความตื่นตัว เพื่อนบ้านทั้งสิบประเทศต่างตระหนักถึง
การรวมพลังเพื่อร่วมก้าวสู่เวทีโลกอย่างเข้มแข็ง แต่ละประเทศจำเป็นต้องพัฒนา
ตนเอง ไม่ให้อยู่รั้งท้าย ขณะเดียวกันก็ต้องรักษาคุณค่า “อัตลักษณ์” ของตนเอง
ไว้ โดยสามารถสะท้อนผ่านงานศิลปะ งานออกแบบ และงานสร้างสรรค์ต่างๆ
การใช้อัตลักษณ์เป็นวิธีการหนึ่งในการ “สร้างแบรนด์” ของประเทศ

       ชาติที่ประสบความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ของประเทศที่ทั่วโลกยอมรับ ล้วน
นำมรดกอารยธรรมมาเป็นต้นทุนในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ การใช้ต้นทุน
ทางวัฒนธรรมมาสร้างเสน่ห์ให้แก่ธุรกิจเป็นแนวโน้มเชิงบวก แต่ในบ้านเรา ต้นทุน
หลายอย่างกำลังหดหาย เช่นเดียวกับเรื่องสีไทย ซึ่งเป็นมรดกวัฒนธรรมที่หยั่งราก
มายืนยาว สืบค้นกลับไปได้ถึงยุคกรุงศรีอยุธยา ทั้งเฉดสีนับร้อยที่เหมาะสมกับการ
ใช้งานทั้งด้านศิลปะ งานออกแบบ งานพัสตราภรณ์ และชื่อเรียกสีอันไพเราะที่
ล้วนมีความหมายเชิงวรรณศิลป์

      ทุกวันนี้มีนักวิชาการ ศิลปิน ครูช่าง จำนวนไม่มากที่ศึกษาเรื่องสีไทย วิธี
การปรุงสีไทยตามสูตรโบราณ ส่วนมากเป็นการปรุงสีเพื่อใช้ในงานจิตรกรรมไทย
เช่น งานจิตรกรรมฝาผนัง การทำหัวโขน และการย้อมผ้า

      การนำสีไทยไปใช้ในงานออกแบบทุกแขนง จะต้องใช้การเทียบเฉดสีให้
ตรงกับคู่มือ เพื่อเลียนแบบเฉดสีให้ใกล้เคียงมากที่สุด โดยบุคลิกลักษณะโดย
รวมของสีไทยโทนจะมีความนุ่นนวล มีกลิ่นอายแบบตะวันออก และมีอารมณ์ที่
หลากหลาย (ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สีและการจับคู่สี)

UploadImage

      ใยต้องฟื้นสีไทย ในเมื่อทุกวันนี้ก็มีสีสำเร็จรูปใช้กันดาษดื่นจนแสนจะคุ้นเคยแล้ว
ในงานกราฟิกนักออกแบบก็ชินกับการใช้สีแพนโทนสีไทยแตกต่างจากสีสำเร็จรูป
ทั่วไปอย่างไร อรรถาธิบาย 4 ข้อนี้ อาจช่วยทำให้เกิดการมองสีไทยด้วยความ
เข้าใจขึ้น

สีไทยมีรากฐานจากความเชื่อ ความศรัทธา
เช่น การใช้สีแดงชาด เพื่อแสดงถึง ความศักดิ์สิทธิ์ แสดงบรรยากาศของสวรรค์
เพราะสีแดง หมายถึง สีแห่งสวรรค์ จึงมักใช้ในโบสถ์ โดยเฉพาะเป็นฉากหลัง
พระพุทธรูปที่มีสีทอง เป็นการขับให้องค์พระดูเด่น สง่างาม

ความงามของวัสดุสีไทย 
เพราะสีไทยปรุงจากวัสดุธรรมชาติทั้งเปลือกไม้ แร่ธาตุ พืช

ความงามเฉดสีไทยที่มีบุคลิกที่แตกต่าง
ไม่ว่าจะนำเฉดสีตัดกันมาก แค่ไหนมาผสมกัน ก็ยังกลมกล่อมลงตัว
มีทั้งลักษณะพาสเทล (นุ่มนวลเหมือนมีฝุ่นแป้งผสม) และความสดฉํ่า

• ความงดงามด้านวรรณศิลป์
จากชื่อเรียกสีไทย ที่มีความหมายที่ดี่ ส่วนใหญเ่ป็น ชื่อที่มาจากธรรมชาติ

UploadImage

         สีไทยยังทำให้ผู้ชมผลงานเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของแผ่นดิน ผ่าน
งานออกแบบที่เปี่ยมด้วยคุณค่า จาก “ไทยโทน” ในก้าวแรกวันนี้ที่พัฒนาผ่าน
กรณีศึกษาต่างๆ สามารถต่อยอดไปสู่งานออกแบบแขนงอื่นๆ เช่น งานออกแบบ
แฟชั่นที่เราอ้างอิงจากเทรนด์ในโลกตะวันตกที่มี 4 ฤดูกาล (ฤดูใบ้ไม้ผลิ ร้อน ใบไม้
ร่วง และฤดูหนาว) แต่อาเซียนนั้นอยู่ในเขตเมืองร้อน หรือทรอปิคอล (tropical
region) เรามี 3 ฤดูกาล คือฤดูร้อน ฝน และฤดูหนาว

        ที่ไหนๆ ก็มีฤดูร้อน ในเขตทะเลทรายยิ่งร้อนกว่า แต่ร้อนแบบของเรา เป็น
แบบไหน หน้าหนาวของเราเป็นอย่างไร

         จะดีกว่าไหม หากเราคิดบน “ความเป็นเรา” สร้าง Tropical Colour ที่
เป็นอัตลักษณ์ของเรา เจือด้วยโลกาภิ
วัตน์แต่พอประมาณ

         เมื่อนั้น สีไทยโทนก็จะเป็นผู้กำหนดเทรนด์ในระดับภูมิภาค 
Copyright © 2015 THE CENTER OF THAI INSPIRATION Developed By Upbean