ข่าวสารและบทความ

ศูนย์บันดาลไทย The Center of Thai Inspiration

วันที่ 29 ก.ย. 2558 เวลา 15:54 น.
 4997
UploadImage    วัฒนธรรมไทย เป็นมรดกที่ดีงามและสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน อันแสดงถึงเอกลักษณ์ของประเทศได้เป็นอย่างดี วัฒนธรรมไทยนั้นมาจาก ๒ ส่วนสำคัญ คือ สินทรัพย์ทางด้านวัตถุ เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ และส่วนที่สองคือ สินทรัพย์ทางด้านวัฒนธรรม เช่น ประเพณี ศิลปะการแสดง อาหาร ผ้า เป็นต้น    
    กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานที่มีพันธกิจโดยตรงกับยุทธศาสตร์การนำมิติทางวัฒนธรรมมาเพิ่มคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม จึงได้ดำเนินโครงการจัดตั้ง “ศูนย์บันดาลไทย” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการและให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ บริหารจัดการเสน่ห์ทางวัฒนธรรม (ทุนทางวัฒนธรรม) อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการนำมิติและทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยศูนย์ดังกล่าวจะเป็นแหล่งสารัตถะที่รวบรวมข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมจากแหล่งอารยธรรมและที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของแต่ละเส้นทางมรดกวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศ ทั้งแบบดั้งเดิม ร่วมสมัย และสมัยใหม่ตามเส้นทางอารยธรรม “๙ เสน่ห์ ๘ วิถี”

    ศูนย์บันดาลไทย ตั้งอยู่ในหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ภายในศูนย์ประกอบด้วยนิทรรศการถาวร นิทรรศการหมุนเวียน และห้องสมุด รวมทั้ง e-library ผ่าน www.bundanthai.com ที่สังเคราะห์ทุนวัฒนธรรมในเรื่องต่างๆ ให้สะท้อนออกมาเป็น “เสน่ห์ไทย” เพื่อนำมาใช้เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ

๙ เสน่ห์ ๘ วิถี “ทุนวัฒนธรรมไทย”
    กระทรวงวัฒนธรรม จำแนกวิถีวัฒนธรรมออกเป็น
    “๘ วิถีวัฒนธรรม” ได้แก่
๑. อาหาร
๒. การแต่งกาย
๓. ที่อยู่อาศัย
๔. ประเพณี
๕. ภาษา
๖. อาชีพ
๗. ความเชื่อ
๘. ศิลปะพื้นถิ่น
    “๙ เสน่ห์มรดกวัฒนธรรมไทย” ประกอบด้วย
๑. วัฒนธรรมบ้านเชียง (Ban Chiang Cultural Heritage)
๒.วัฒนธรรมทวารวดี (Dvaravati Cultural Heritage)
๓.วัฒนธรรมศรีโคตรบูรณ์-ล้านช้าง (Sri Kotrabun-Lan Chang Cultural Heritage)
๔. วัฒนธรรมลพบุรี (Lopburi Cultural Heritage)
๕. วัฒนธรรมศรีวิชัย (Srivijaya Cultural Heritage)
๖. วัฒนธรรมล้านนา (Lanna Cultural Heritage)
๗. วัฒนธรรมสุโขทัย (Sukhothai Cultural Heritage)
๘.วัฒนธรรมอยุธยา (Ayutthaya Cultural Heritage)
๙. วัฒนธรรมธนบุรี-รัตนโกสินทร์ (Thonburi-Ratanakosin Cultural Heritage)
Copyright © 2015 THE CENTER OF THAI INSPIRATION Developed By Upbean